Vedtægter

Vedtægter som pdf-fil til download

 

§ 1 – Navn og formål

Foreningens navn er ENDELAVE BEBOERFORENING..
Foreningens formål er at varetage Endelaves fælles interesser herunder miljø og planmæssige forhold.

§ 2 – Medlemmer

Som valgbare og stemmeberettigede medlemmer kan optages alle der er fyldt 18 år med fast bopæl på Endelave eller indehaver af en bolig/sommerbolig på Endelave. Formanden og flertallet i bestyrelsen skal være fastboende på Endelave.
UdenØ´s-boende kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

§ 3 – Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Stk. 3 Alle der har betalt medlemskontingent, for indeværende år, senest ved indgangen til generalforsamlingen er møde- og stemmeberettiget.
Stk. 4 dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for sidste regnskabsår
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg
i. Valg af bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år ad gangen. I lige år er 2 på valg og i ulige år 3.
Valg af 2 suppleanter for ét år.
ii. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for ét år.
iii. Valg af Ø-repræsentant og suppleant for denne (kan være medlemmer fra bestyrelsen)
iv. Valg af repræsentant til Landsbyrådet i Horsens Kommune og suppleant for denne. (kan være medlemmer fra bestyrelsen)

Stk. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer skal respektere § 2
Stk. 6 Valg gennemføres ved én valgrunde blandt interesserede kandidater, og afgøres efter antal modtagne stemmer. Ordinære valg og valg af suppleanter kan ske ved én afstemning.
Stk. 7 Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Undtaget er vedtægtsændringer og beslutningen om foreningens ophør jfr. § 6 stk. 1 og 7 stk. 1.
Stk. 8 Skriftlig afstemning anvendes når blot én af de fremmødte ønsker det.
Stk. 9 Der kan stemmes ved fuldmagt. Intet medlem kan repræsentere mere end 3 fuldmagter
Stk. 10 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen..
Stk.11 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det.
Stk. 12 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel på den måde bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

§ 4 – Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede.
Stk. 3 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det betimeligt, eller dersom 2 bestyrelses-medlemmer forlanger det.
Stk. 4 Der føres referat.
Stk. 5 Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Stk. 6 Såfremt Ø-repræsentant og landsbyrådsrepræsentant er valgt uden for bestyrelsen, kan disse deltage ad hoc i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Stk. 7 Bestyrelse, Ø-repræsentant og landsbyrådsrepræsentant holder hinanden løbende orienterede om deres arbejde, bl.a. ved fremsendelse af referater og relevant materiale.
Stk. 8 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver indenfor foreningen. Bestyrelsen skal i disse udvalg være repræsenteret ved mindst ét medlem.
Stk. 9 Bestyrelsen kan vælge at lade foreningen samarbejde med andre foreninger og organisationer når det har relevans for Endelave Beboerforening.

§ 5 – Medlemsinformation

Relevante informationer offentliggøres i Endelavebladet og på pælene.
Bestyrelseskonstellation, referater og anden relevant information for medlemmer offentliggøres løbende på foreningens hjemmeside.

§ 6 – Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 7 – Opløsning

Stk. 1 Foreningen kan opløses, når det besluttes af to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 2, højst 4 ugers mellemrum. På begge generalforsamlinger skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for opløsning.

Stk. 2 En eventuel kassebeholdning skal hensættes i 3 år. Hvis der ikke inden disse 3 års udløb opstår ønske hos beboerne om at genoprette foreningen, skænkes kassebeholdningen til et formål, der kan komme beboerne på Endelave til gode. Efter disse retningslinjer træffer bestyrelsen beslutning allerede på det tidspunkt, hvor foreningen opløses.

 

Modtag nyhedsmail

Du har mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsmail.

Her vil vi sende ny relevant information fra Endelave Beboerforening.
Klik på linket her og udfyld tilmeldingsformularen. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Kommende aktiviteter

Hjemmeside

Har du en god ide som du mener kan være godt for Endelave, send gerne på mail til info@endelavebeboerforening.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen